Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “İnsan Hakları Bağlamındaki Temel Haklardan Biri de Temel Sağlık ve Hasta Haklarıdır”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi , Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. İnsan hakları bağlamındaki temel haklardan birisinin de temel sağlık ve hasta hakları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, her insanın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı açıklamasında şunları kaydetti:

“Orta çağın baskıcı dini rejiminden sonra Avrupa’da ortaya çıkan Reform ve Rönesans akımlarının etkisinde, birey özgürlüğü ve hakları kavramları oluşmaya ve yine aynı süreçte gelişen Milliyetçilik akımı ile beraber güçlenerek artmaya devam etmiştir. Bu dönemde Avrupalılarca denizaşırı keşiflerin başlaması ve arkadan gelen Sanayi Devrimi sonrası Avrupa’da başlayan bu akım, tüm dünyaya yayılarak egemen olmaya devam etmiştir. Her ne kadar insan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de, resmî olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yayınlanmış olsa da küresel etki yaratmaktan uzak kalmıştır.

İnsan Hakları Kavramının Tarihsel Gelişimi
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, savaş sırasında doruğa çıkan insan hakkı ihlalleri ve sonrasında dünyada uzun süreli bir barış dönemi ihtiyacının ortaya çıkması, dünyadaki devletleri bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmek ve birtakım önlemler almak zorunda bırakmıştır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlanan “İnsan Hakları Bildirgesi”, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre her insanın hür ve eşit doğduğu; ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahip ve var olan yasalar önünde eşit olduğu; işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağı; herkesin eşit olarak evlenme, ev kurma, haberleşme, eğitim, mal ve mülk edinme, serbestçe düşünme ve düşüncelerini ifade etme, çalışma ve dolaşım hakkına sahip olduğu güvence altına alınmıştır. Aynı amaç doğrultusunda 1948 yılındaki bu bildirgeyi takiben Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca altı farklı temel insan hakları sözleşmesi daha kabul edilmiştir ki bunlar sırasıyla; Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Sözleşme, Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Özünde bir insan hakları anayasası olan ve herkesin sadece insan olduğu için doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlayan “İnsan Hakları Bildirgesi’nin, 1948’te kabul edildiği 10 Aralık tarihi her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak, bu günü içine alan hafta ise “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu hafta süresince toplum, kişisel haklar konusunda bilgilendirilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır ve insan sevgisinin herkese aşılanması sağlanmaya çalışılır.

İnsan Olmak, Sağlıklı Olmak…
İnsan hakları bağlamındaki temel haklardan biri de temel sağlık ve hasta haklarıdır. Her insan bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkına sahiptir. Hastalar ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, hak ettikleri sağlık hizmetine kolayca ulaşma ve bu hizmet süresince insanca muamele görme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz, tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz, özel ve aile hayatının gizliliğine aykırı açıklamalarda bulunulamaz.

Kurulumundan itibaren evrensel hukuk ve etik ilkeler ışığında çalışmayı kendine düstur edinmiş olan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak, hastalarımıza hak ettikleri eşit ve üst düzey sağlık hizmetini vererek, onların “Adada Kıtalı Gibi Yaşamasını” sağlamak için elimizden gelenin en iyisini verme ve bunu arttırarak devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak, “Dünya İnsan Hakları Günü’nüzü kutluyor, herkese barış, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”

2017-12-14T09:35:11+00:00
© Copyright 2019 | Near East Technology