Radyoloji

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, sahip olduğu üstün teknolojik imkânları ve deneyimli hekim kadrosuyla tüm tanısal ve girişimsel radyolojik uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi içinde yer alan Radyoloji Anabilim Dalı’nda, tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmekte ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. Çağdaş bir radyoloji kliniğinde olabilecek tüm olanaklar, merkezimizde bulunmaktadır.

 • Dijital Radyografi (DR)
 • Dijital Floroskopi (DR)
 • Dijital Tomosentez Mammografi
 • Dijital mobil DR cihazları
 • Dijital C kollu mobil DR cihazı
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Multi-Detektör Bilgisayarlı Tomografi (2 x 128 kesit)
 • Magnetik Rezonans Görüntüleme (3 Tesla, 64 kanallı)
 • Biplan Dijital Anjiyografi (DSA)
 • Girişimsel Radyoloji

Direkt Radyografik İncelemeler
Tüm radyografik incelemeler, DR sistemler ile direkt dijital olarak elde edilmektedir.

Her türlü rutin ve özel direkt grafi incelemeleri (skolyoz, sefalometri v.s.) yapılmaktadır.

Hastanemizde yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda mobil DR cihazları ile hasta başında radyografi hizmeti verilmektedir. Dijital DR sistemlerimizin hepsi düşük doz radyasyon ile çalışmakta ve ayrıca bu cihazlardan çıkan radyasyonu devamlı ölçen, takip eden ve gereğinde sistemdeki cihaz ve kullanıcı hatalarını düzeltmemize olanak tanıyarak, hasta ve çalışanları gereksiz alınan radyasyondan koruyan bir doğru doz uygulaması kullanılmaktadır.

Dijital Floroskopi İncelemeleri:
İlaçlı ve ilaçsız sindirim ve boşaltım sistemlerinin dinamik incelemeleri dijital floroskopi sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Floroskopi altında her türlü sindirim sistemi grafileri (Özefagus, mide, duodenum, ince barsak ve çift kontrast kolon grafileri), ürolojik radyolojik tetkikler (İVP) histerosalpingografi (HSG), fistülografi gibi incelemeler yapılabilmektedir

Digital Tomosentezli Mamografi İncelemeleri
Meme görüntülenmesinde yeni bir teknoloji olan Tomosentezli Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının tanısında ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik ve dijital Mamografiden farklı olarak çok daha düşük radyasyon dozu ile hacimsel tarama yapabilen bu yöntem ile daha sonra oluşturulan ince kesit görüntülerde daha küçük lezyonların daha erken evrede yakalanması sağlanmaktadır.

Digital Tomosentezli Mamografi Üstünlükleri

 • İnceleme süresi kısadır.
 • Radyasyon dozu çok düşüktür.
 • İnce kesit incelemeye olanak verir.
 • Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ve erken ayırt edilebilir.
 • Yoğun ve fibrokistik meme dokusunun daha etkin değerlendirilmesini sağlar.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi İncelemeri:
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi’nde verilen hizmetle hem daha kısa sürede hem daha düşük doz ile hem de daha az kontrast madde kullanılarak her türlü çekim yapılabilmektedir.

Kalbi ve koroner arterleri, kalp hızından etkilenmeden kansız olarak görüntülemeyi mümkün kılan çift tüp ve çift detektörlü çok kesitli tomografi cihazıyla, hastalara minimum dozda radyasyonla, vasküler yapılar, kalp anatomisi ve fonksiyonu değerlendirilebilir. Ayrıca vücudun tüm bölgeleri, üç boyutlu olarak değerlendirilerek, dokuların milimetrik hassasiyetle incelenmesi sağlanabilir.

Kalp dışında, tüm anjiyografik işlemler de benzer şekilde hiçbir girişim yapılmadan, tek enjeksiyonla damardan kontrast (opak) madde verilerek tek nefes tutma süresinde gerçekleştirilebilmektedir. Böylece anevrizma, damar darlığı, tıkanıklığı ve pıhtı atması gibi birçok hastalığın kesin tanısı hızlı ve kolay olarak konabilmekte, tüm damarlar oldukça kısa zaman içerisinde 3 boyutlu olarak görüntülenebilmektedir.

Daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

3 Boyutlu tüm incelemeler ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde, istenen her bölge ve sistem 3 boyutlu olarak görüntülenmektedir. Çift tüp ve çift detektörlü çok kesitli tomografi cihazıyla, gerçek anlamda, iki tüpten iki farklı X-ışın dozu çıkarılarak yapılan dual enerjili çekimler ile kontrastlı çekim yapıp daha sonra kontrastı çıkararak kontrastsız seriler elde edilebilir.

Özellikle sistemde çocuklar için bulunan özel pediatrik doz ve çekim protokolleri ile göz, tiroid, meme ve gonad için yerleştirilecek özel bizmut koruyucu ekipmanla maksimum koruma ve minimum radyasyon ile çekimler gerçekleştirilebilir.

Kısacası;

 • Daha hızlı çekimler, daha yüksek çözünürlük ve 3 boyutlu görüntüleme
 • Yüksek kalitede BT-Anjiyografi (Serebral, karotis, aortografi, periferik anjiyografi)
 • Koroner BT-Anjiyografi ve Kalsiyum skorlama
 • Geniş vücut alanlarının kısa sürede taranabilmesi
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeni ile müracaat eden hastalarda etiyolojinin aranması (Aort diseksiyonu, pulmoner emboli, pnömoni v.s. erken tanısı) gibi işlemler hızla ve başarıyla gerçekleştirilmektedir

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde 2017 yılında kurulan MRG sistemi ile;

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler
 • Sentetik MR görüntüleme
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar
 • Fonksiyonel kardiyak (kalp) görüntüleme
 • Koroner MR-Anjiyografi
 • Kardiyak perfüzyon incelemesi
 • Karin içi organlar, alt karin bölgesi (pelvik bölge)
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi
 • Tüm vücut anjiyografi
 • MR-Spektroskopi
 • Tüm vücut difüzyon görüntüleme
 • Beyin Kontrastlı (DSC) ve kontrastsız (ASL) perfüzyon MRG
 • Beyin difüzyon ve difüzyon tensör görüntüleme
 • Fonksiyonel beyin MR incelemeleri
 • MRCP (Safra kesesi, safra yollarının MR ile ayrıntılı ve ileri görüntüleme tekniği)
 • MR-Pyelografi (MR-Urografi)
 • BOS akım çalışması
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, tümör) MRG incelemeleri
 • Bölgesel MR-Anjiyografi incelemeleri
 • Kontrastsız MR Anjiyografi incelemeleri yapılabilmektedir.

Dijital Anjiografi
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 2017 yılında kurulan biplan Dijital anjiyografi (DSA) cihazı ile vasküler ve nörovasküler girişimler radyoloji uygulamaları en son standartlara göre yapılmaktadır. Nöroinvaziv işlemlerde 3D rotasyonel değerlendirme yanında periferik vasküler yapıların değerlendirilmesinde tek kontrast veriminde her iki bacak arteriel sistem aynı anda, tüm trase boyunca görüntülenebilmektedir.

Nöroinvaziv girişimlerden;

 • Her tür serebrovasküler anjiyografi tetkiki
 • Karotis darlıklarına stent yerleştirerek darlığın giderilmesi
 • İnme müdahalesi ile pıhtı ve tıkalı atardamarın açılması
 • Endovasküler yolla anevrizma ve AVM tedavisi uygulanmaktadır.

Vasküler işlemlerden ise;

 • Her türlü arteriovenöz anjiyografi inceleme
 • Periferal arterlere müdahale ile darlıkların giderilmesi ve tıkalı damarın açılması.
 • Santral venöz yolla port ve kalıcı diyaliz kateteri takılması
 • Renal arteriovenöz fistül embolizasyonu uygulanmaktadır.

Perkütan yolla ise;

 • Safra yollarına müdahale ile drenaj kateteri yerleştirilmesi gereği halinde
 • stent takılması.
 • Renal girişimle nefrostomi kateteri yerleştirilmesi uygulanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji
Girişimsel radyoloji işlemleri vasküler, vasküler olmayan ve nörovasküler işlemler olarak üç bölüme ayrılır. Vasküler olmayan girişimler cilt yoluyla yapılan girişimleri içermekte olup uygulamalar Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama alanında en sık yapılan ince veya kalın iğne kitle biyopsileri ile perkütan drenaj işlemleridir. Bunlara ek olarak safra yolları girişimleri (dilatasyon, kateterizasyon ve stentleme) ve böbrek kanallarında genişleme durumlarında böbreğin rahatlamasına yönelik yapılan nefrostomi sayılabilir. Perkütan yolla yapılan diğer işlem ise venöz lazer uygulaması ile varis ve toplar damar yetmezliklerinin ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir. Vasküler girişimler ise anjiyografi cihazı kılavuzluğunda ağırlıklı olarak atardamarlara yönelik darlık veya tıkanıklıkları açma işlemleridir. Ayni şekilde böbrek veya bağırsaklara giden vasküler yapılarda daralma veya ani tıkanma durumlarında da anjiyoplasti veya stent ile darlıkları tedavi etme uygulamaları yapılmaktadır. Toplardamar sistemine girişimle yapılan uygulamaların en sıkları ise santral Port veya diyaliz hastalarına kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesidir. Böylece diyaliz hastaları rahatlıkla diyalize girebilmekte, kanser hastaları ise kemoterapilerini alabilmektedir.

Norovasküler girişimler hastanemizde beyin ve damar sistemi anjiyografileri yanında en sık olarak karotis darlığı olan hastalara stent takılması, inme yani felç yakınması ile acile erken dönemde başvuran hastaların tedavisi ve anevrizmaya bağlı beyin kanaması gelişen hastaların tedavisi uygulanmaktadır.

Bölüm Doktorlarımız