Üroloji

Üroloji, tıpta idrar ve erkek üreme sistemi ile ilgili organları ve bunların hastalıklarının tanı ve tedavisini inceleyen anabilim dalıdır. Böbrekler, prostat, mesane, testisler ürolojinin alanına giren başlıca organlardır. Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan olan böbrek ve üriner sistem taşları, iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, böbrek, mesane ve testis kanserleri, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma gibi hastalıkların tanı ve tedavileri üroloji ana bilim dalı tarafından yapılmaktadır.

Bir üroloğun görevi öncelikle bu sistemler ile ilgili hastalıkların oluşumunu önlemeye çalışmak ama gerektiğinde de doğru tanıyı koyarak hastaya en modern, en etkili ve en az zarar verecek uygun tedaviyi uygulamaktır.

Ürolojik hastalıkların tedavisinde ağırlıklı olarak cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan açık cerrahi yöntemler hastalarda büyük kesiler nedeniyle operasyon sonrası fazla ağrıya, uzun hastanede kalış süresine ve hastaların gündelik yaşamlarına geç dönmesine neden olmaktadır. Ayrıca büyük kesilerin neden olduğu büyük yara izleri özellikle bayan hastalar için ciddi kozmetik sorunlara yol açabilmektedir.

Son dönemde teknolojideki ilerlemeler sonucu artık bir çok ürolojik operasyonun çok küçük kesilerden hatta hiç kesi yapılmadan gerçekleştirilmesini sağlayan cihazlar geliştirilmiş ve klinik kullanıma girmiştir. Hastanemiz Üroloji Ana Bilim Dalı’nda da ürolojik tüm rahatsızlıkların tanı ve tedavisinde bugün dünyada kullanılan üst düzey teknolojik imkanlar bulunmakta ve güncel tedaviler başarı ile uygulanabilmektedir.

Üroloji polikliniğinde bulunan cihazlar ve yapılan işlemler:

 • Ultrasonografi: Üroloji polikliniği içinde bulunan USG cihazı ile üriner sistem görüntülenmesi, gerektiğinde USG eşliğinde mesaneye kateter yerleştirilmesi, özel prob ile prostat görüntülenmesi ve gerektiğinde prostat iğne biyopsisi uygulanması,
 • Üroflowmetri ve ürodinami: Prostat büyümesi, üretra darlığı gibi idrar akışının zorlaştığı hastalıklarda İdrar akım hızı ölçümü, bazı idrar kaçırma nedenlerinin araştırılmasında alt üriner sistem fonksiyonlarının gerçek zamanlı bilgisayarlı ölçümü ve değerlendirilmesi,
 • Bladder scan: Hızlı bir şekilde işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesi.

Ana Bilim Dalımızda teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar:
Böbrek ve üriner sistem taşları: Hastanemizde böbrek ve tüm üriner sistem taşlarının tedavisinde dünyada uygulanan tüm güncel tedaviler uygulanmaktadır.

 • Vücut dışından şok dalgaları kullanılarak taş kırılması: Hastanemiz imkanları dahilinde bulunan ESWL cihazı ile 2 cm den küçük ve yeri uygun olan taşlarda tamamen vücut dışından uygulanan ESWL yöntemi ile taş tedavisi yapılmaktadır.
 • Kesisiz, lazerle böbrek taşı tedavisi (Retrograd intrarenal cerrahi, RİRC): Kliniğimizde mevcut olan bükülebilir üreterorenoskop ve HO-Yag lazer sistemi kullanılarak cilde hiçbir kesi yapılmadan 2cm büyüklüğe kadar olan taşlar başarı ile tedavi edilmekte ve genellikle hastalar ertesi gün taburcu edilebilmektedir.
 • Perkütan nefrolitotomi: Genellikle 2 cm üzeri taşların tedavisinde kullanılan bu yöntemde açık cerrahide 10-15 cm lik kesiler uygulanırken yalnızca 1 cm lik tek bir kesi yapılmakta, ve böbreğe buradan iletilen cihazlar ile 3-4 cmlik taşlar kırılarak alınabilmektedir. Cerrahi deneyim gerektiren bu işlem de hastanemiz üroloji kliniğinde uygulanabilmektedir.
 • Açık taş cerrahisi: Kapalı yöntemler yetersiz kaldığında ya da uygulanmaları uygun olmadığında ise açık cerrahi uygulamalar kliniğimizin deneyimli kadrosu ile başarılı şekilde uygulanmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat hiperplazisi, BPH):

 • Doğru tanı: Kliniğimizde bulunan ultrasonografi, üroflowmetri gibi cihazlar ile BPH tanısı ve tedavi seçimi doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
 • TUR-P (Kapalı prostat operasyonu, Transüretral prostat rezeksiyonu): Bugün için BPH tedavisinde en iyi tedavi yani “Altın standart” olarak görülen TUR-P ameliyatı, en gelişmiş şekli olan “Bipolar TUR-P” cihazı ile kliniğimizde uygulanabilmektedir. İdrar yolundan girilerek cilt kesisi yapılmadan uygulanan bu işlemden sonra genellikle hastalar 2-3 günde taburcu olup gündelik hayatlarına dönebilmektedir.
 • Açık prostat ameliyatı: Genellikle 100gram üzeri büyüklükteki prostatı olan hastalarakliniğimizde uygulanmaktadır.

Prostat Kanseri

 • Erken tanı ve doğru evreleme: Hastanemiz imkanları dahilinde uygulanabilen ultrasonografi, prostat biyopsisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintigrafisi gibi yöntemler ile prostat kanseri tanısı ve evrelemesi doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Doğru tedavi: Erken evrede prostat kanserinde tam tedavi sağlayabilen “Radikal Prostatektomi” operasyonu kliniğimizde uygulanmaktadır.
  Ayrıca operasyon istemeyen ya da yapılamayan hastalar için “Prostat Radyoterapisi” de hastanemizde uygulanabilmektedir.

Mesane Kanseri

 • Kapalı mesane kanseri ameliyatı: Başlangıç evresinde, TUR yöntemi ile cilt kesisi yapmadan kanserli dokunun çıkarılması operasyonu.
 • Radikal Sistektomi: Mesane kasına ilerlemiş mesane kanserinde tam tedavi sağlayabilen tek operasyon olan ve ürolojinin en büyük ameliyatlarından olan “Radikal Sistektomi” operasyonu kliniğimizde gerçekleştirilebilmektedir.

Böbrek Kanseri
Radikal ve parsiyel nefrektomi: Böbrek kanseri nedeniyle böbreğin tamamının ya da yalnızca kanserli bölümünün alınması. Bu operasyonlar da gereğinde laparoskopik, yani kapalı ya da açık olarak kliniğimizde uygulanmaktadır. Açık uygulandığında 15- 20cm cilt kesisi yapılan bu operasyonlar kapalı yöntemle en büyüğü 1-1.5 cm, küçükleri yalnızca 5mm olan 3-4 adet cilt kesisinden yapılabilmektedir.

Testis Kanseri
Radikal orşiektomi: Hastalıklı testisin güvenilir bir sınır ile birlikte alındığı operasyon kliniğimizde uygulanabilmektedir.
Ayrıca hastalığın uzak yayılım gösterdiği durumda retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu operasyonu da yapılmaktadır.

Pediatrik (Çocuk) Üroloji
Kliniğimizde çocukluk yaş grubunda sık görülen gece idrar kaçırma, hipospadias, inmemiş testis, mesaneden böbreğe idrar kaçağı (Vezikoüreteral reflü), böbrek çıkımı darlığı (U-P darlık) gibi rahatsızlıklar ile ilgili tüm tanısal tetkikler ve tedaviler hastanemiz ve kliniğimiz imkanları ile uygulanmaktadır.

Kadın Hastalarda İdrar Kaçırma
İdrar kaçırma (üriner inkontinas) yakınması olan hastaların değerlendirilmesinde gerektiğinde en gelişmiş cihaz olan ürodinami cihazı da kullanılmak üzere modern yöntemler kullanılmakta ve yine gerektiğinde en az kesi sayısı ve en küçük kesilerle tedavi imkanı sağlayan TVT, TOT gibi operasyonlar kliniğimizde uygulanmaktadır.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi Üroloji Anabilim Dalı’nda da yüksek kalitede tanı ve tedavi hizmetleri vermektedir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde modern teknoloji ile donatılmış üniteler, deneyimli uzman ve teknik personel sayesinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Ürolojik hastalıkların tanısında en çok yararlanılan muayene yöntemi radyolojidir. Hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalı’nda bu amaca hizmet edecek Magnetic Rezonans Imagİng (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografive konvansiyonel radyolojinin tüm uygulamaları, modern, dijital cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca ürolojik böbrek hastalıklarının tanı ve izleminde, böbrek fonksiyonlatını saptamada kullanılan Renal Sintigrafi, ürolojik kanserlerin evrelemesinde kullanılan Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ve PET CT, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılmakta ve hastalıkların tanı ve izleminde önemli katkı sağlamaktadır.

Teknoloji harikası cihazlarla donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı da, immunolojik, genetik, tüm modern uygulamalar ile ürolojiye olduğu gibi tüm diğer anabilim dallarına destek vermektedir.

Ürolojik hastalıkların tedavisinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ileri teknik donanıma sahip ameliyathane, enstrümanlar, cihazlar, deneyimli kadro ve modern ürolojik uygulamaları ile hizmet vermektedir.

Bölüm Doktorlarımız